แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูแลตัดแต่งสดพร้อมบริโภค บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย