แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนามาตรฐานการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย