แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimized aeration procedures with different air-diffusers in Aeration System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปรัตถกร สิทธิสม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร