แสดงความคิดเห็น (Comment)

แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด

  • ชื่อผลงานวิจัย : แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The application for recording and tracking self-care of cancer patients during chemotherapy treatments
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร