แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความเป็นอิสระภายใต้การแจกแจงของข้อมูลและระดับความสัมพันธ์ที่ต่างกัน