แสดงความคิดเห็น (Comment)

การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา