แสดงความคิดเห็น (Comment)

การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  • ชื่อผลงานวิจัย : การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Application of Old Air Conditioner for Agricultural Product Drying
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา