แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้ใช้บริการร้ายยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้ใช้บริการร้ายยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ภญ.ดร. ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา