แสดงความคิดเห็น (Comment)

Effects of moderate acute isovolaemic haemodilution on myocardial function in patients undergoing coronary surgery under volatile inhalational anaesthesia

  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of moderate acute isovolaemic haemodilution on myocardial function in patients undergoing coronary surgery under volatile inhalational anaesthesia
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of moderate acute isovolaemic haemodilution on myocardial function in patients undergoing coronary surgery under volatile inhalational anaesthesia
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่