แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บแบบทีมวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บแบบทีมวิเคราะห์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Development of Web based Analytical Team Learning Model to Enhance Analysis Thinking Ability and Teamwork for Undergraduate Students
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปาณิสรา หาดขุนทด
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม