แสดงความคิดเห็น (Comment)

Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients

  • ชื่อผลงานวิจัย : Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา