แสดงความคิดเห็น (Comment)

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Public Furniture Design for Koh Loi Public Park, Koh Loi Community, Muang Chiang Rai District, Chiang Rai Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย