แสดงความคิดเห็น (Comment)

การตรวจสอบการตกตะกอน DEFERIPRONE ของ VITRO DEFERIPRONE IRON (NTBI) ในซีรั่มธาลัสซีเมีย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การตรวจสอบการตกตะกอน DEFERIPRONE ของ VITRO DEFERIPRONE IRON (NTBI) ในซีรั่มธาลัสซีเมีย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : “DETERMINANTS OF IN VITRO DEFERIPRONE CHELATION OF NONTRANSFERRIN BOUND IRON (NTBI) IN THALASSAEMIC SERUM”
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา