แสดงความคิดเห็น (Comment)

โปรโมเตอร์เนื้องอกใหม่จากน้ำมันเมล็ดของสบู่ดำ curcas L. , Dieter กล้ามเนื้อของ 12-deoxy-16-hydroxyphorbol

  • ชื่อผลงานวิจัย : โปรโมเตอร์เนื้องอกใหม่จากน้ำมันเมล็ดของสบู่ดำ curcas L. , Dieter กล้ามเนื้อของ 12-deoxy-16-hydroxyphorbol
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A new tumor promoter from the seed oil of Jatropha curcas L., an intramolecular diester of 12-deoxy-16-hydroxyphorbol.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา