แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ฟังก์ชั่นจำแนกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีการกระจายตัวของปริมาณเพื่อจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจากลักษณะธาลัสซีเมียในคนไทยภาคใต้

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ฟังก์ชั่นจำแนกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีการกระจายตัวของปริมาณเพื่อจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจากลักษณะธาลัสซีเมียในคนไทยภาคใต้
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A preliminary study of using a red cell discriminant function incorporating volume dispersion for distinguishing iron deficiency anemia from thalassemia traits in Southern Thais
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา