แสดงความคิดเห็น (Comment)

Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา