แสดงความคิดเห็น (Comment)

แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)

  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A constructed wetland model for synthesis reactive wastewater treatment by narrow-leaved cattails (Typha angustifolia Linn.)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา