แสดงความคิดเห็น (Comment)

แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย

  • ชื่อผลงานวิจัย : แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Bayesian network approach for assessing the risk of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) abundance in Chiang Rai
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา