แสดงความคิดเห็น (Comment)

ระบบการเหนี่ยวนำที่ยึดกฎระเบียบและปรับตัวเอง

  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบการเหนี่ยวนำที่ยึดกฎระเบียบและปรับตัวเอง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Self-Organized, Distributed, and Adaptive Rule-Based Induction System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พรเทพ โรจนวสุ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา