แสดงความคิดเห็น (Comment)

(-)-Epicatechin from Pterospermum grande Craib.