แสดงความคิดเห็น (Comment)

Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis

  • ชื่อผลงานวิจัย : Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม