แสดงความคิดเห็น (Comment)

Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring

  • ชื่อผลงานวิจัย : Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา