แสดงความคิดเห็น (Comment)

A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES

  • ชื่อผลงานวิจัย : A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา