แสดงความคิดเห็น (Comment)

การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate