แสดงความคิดเห็น (Comment)

CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin

  • ชื่อผลงานวิจัย : CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม