แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซลมพิษทางกาศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซลมพิษทางกาศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A STUDY OF THE PUBLIC TRANSPORTATION PROJECTS FOR REDUCING CO2 AND AIR POLLUTION EMISSIONS IN KHON KAEN UNIVERSITY
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น