แสดงความคิดเห็น (Comment)

Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells

  • ชื่อผลงานวิจัย : Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่