แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์