แสดงความคิดเห็น (Comment)

การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่

  • ชื่อผลงานวิจัย : การปลดปล่อยเสียง เงากระพริบและโซนที่ได้รับผลกระทบจากการมองเห็นของฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The audio release Shadow flicker and zones that have been affected by the sight of a large wind farm.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ