แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Marker development for evaluating genetic diversity of sandfish (Holothuria scabra) in Andaman Sea, Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์