แสดงความคิดเห็น (Comment)

Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties

  • ชื่อผลงานวิจัย : Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่