แสดงความคิดเห็น (Comment)

Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. Bioscience

  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. Bioscience
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. Bioscience
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่