แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปรัมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปรัมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of rapid sulfurdioxide detection equipment for food safety purpose
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่