แสดงความคิดเห็น (Comment)

Thermostable and Alkaline Tolerant Cellulase-free Xylanase Production by Sterptomyces sp.Ab106: from laboratory to pilot scale 500 litres

  • ชื่อผลงานวิจัย : Thermostable and Alkaline Tolerant Cellulase-free Xylanase Production by Sterptomyces sp.Ab106: from laboratory to pilot scale 500 litres
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Thermostable and Alkaline Tolerant Cellulase-free Xylanase Production by Sterptomyces sp.Ab106: from laboratory to pilot scale 500 litres
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่