แสดงความคิดเห็น (Comment)

Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp

  • ชื่อผลงานวิจัย : Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Application of Plackket-Burman experimental design to eveluate nutritional requirements in cellulase-free xylanase production by thermotolerant Streptomyces sp
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่