แสดงความคิดเห็น (Comment)

Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces

  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of thermostable and alkaline-tolerant cellulase-free xylanase production from agricultural waste by thermotolerant Streptomyces
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่