แสดงความคิดเห็น (Comment)

สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ

  • ชื่อผลงานวิจัย : สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : สูตรอาหาร และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตเซลลูโลสชีวภาพ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่