แสดงความคิดเห็น (Comment)

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว

  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่