แสดงความคิดเห็น (Comment)

การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล

  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตลำไยกึ่งแห้งโดยใช้ระบบต้านการเกิดสีน้ำตาล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่