แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี