แสดงความคิดเห็น (Comment)

กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์

  • ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี