แสดงความคิดเห็น (Comment)

จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

  • ชื่อผลงานวิจัย : จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง จรรยา อินทมณี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : กระทรวงศึกษาธิการ