แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2554

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2554
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2554
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่