แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการประเมินความคุ้มค่าของโครงการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการประเมินความคุ้มค่าของโครงการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการประเมินความคุ้มค่าของโครงการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่