แสดงความคิดเห็น (Comment)

Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่