แสดงความคิดเห็น (Comment)

Econometrics for experimental economics.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Econometrics for experimental economics.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Econometrics for experimental economics.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่