แสดงความคิดเห็น (Comment)

Naked Statistics.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Naked Statistics.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Naked Statistics.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่