แสดงความคิดเห็น (Comment)

Mechanism desing for the increase of team performance: An economic experiment using O-ring and Foolproof theories.

  • ชื่อผลงานวิจัย : Mechanism desing for the increase of team performance: An economic experiment using O-ring and Foolproof theories.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Mechanism desing for the increase of team performance: An economic experiment using O-ring and Foolproof theories.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่