แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of ethanol production system from waste of food waste by fermented yeast and bacteria under non-sterile conditions.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ