แสดงความคิดเห็น (Comment)

การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.

  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of Morphology, Anatomy and Tissue Culture of Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ